Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

100 Про внесення змін до Програми підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2015-2017 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Cьома сесія                                                                             VІІ скликання

від 22.04.2016 № 100

Про внесення змін до Програми
підвищення енергоефективності
Попільнянського району
на 2015-2017 роки

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання райдержадміністрації від 08.04.2016, рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.08.2015 №552, а саме:

- п. 4.2. додатку 1 «Основні напрями та заходи реалізації Програми підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2015-2017 роки» колонку «Зміст заходів» викласти у такій редакції «Відшкодування частини кредиту: інвалідам І-ІІ груп, багатодітним сім’ям, учасникам бойових дій на сході України – 10% від суми кредиту, але не більше 3,0 тис. грн., для ОСББ -15% від суми кредиту, але не більше 6,0 тис. грн.»

- абзац 2 розділу 7 «Організація виконання та контроль за виконанням Програми» викласти у такій редакції: «Відшкодування частини кредиту інвалідам І-ІІ груп, багатодітним сім’ям, учасникам бойових дій на сході України – 10% від суми кредиту, але не більше 3,0 тис. грн., для ОСББ -15% від суми кредиту, але не більше 6,0 тис. грн.» в рамках державної програми фінансової підтримки впровадження енергоефективних заходів населенням здійснюється відповідно до Порядку відшкодування частини кредитів, залучених інвалідами І-ІІ груп, багатодітними сім’ями, учасниками бойових дій, ОСББ, на впровадження енергозберігаючих заходів».

- додаток № 3 викласти у новій редакції (додається);

- додаток А викласти у новій редакції (додається).

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити відповідні програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради питань бюджету та комунальної власності.

 

Голова ради                                                                 П. А. Боровський

Додаток 3
до Програми підвищення енергоефективності
Попільнянського району на 2015-2017 роки

Порядок відшкодування частини кредитів, залучених інвалідами І-ІІ груп, багатодітними сім’ями, учасниками бойових дій на сході України, ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті на відшкодування частини кредиту, залученого в кредитно-фінансових установах, що надаються інвалідам І-ІІ групи, багатодітним сім’ям, учасникам бойових дій на сході України, ОСББ (далі – Позичальники) на впровадження енергозберігаючих заходів.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідно виконавцем Програми є відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

3. Бюджетні кошти використовуються за Програмою підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2015-2017 роки та Договором про співробітництво.

4. Відшкодування частини кредиту з місцевого бюджету здійснюється лише на впровадження заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056 „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження”.

5. Для відшкодування частини кредиту Позичальникам уповноважені кредитно-фінансові установи подають головному розпоряднику коштів щомісяця до 10 числа наступного періоду зведені реєстри Позичальників, які мають право на отримання відшкодування, на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Exсel за формою згідно з додатками 1, 2.

6. Відшкодування частини кредиту здійснюється головним розпорядником щомісяця до 25 числа згідно із зведеними реєстрами Позичальників.

Кошти місцевого бюджету не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

7. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Додаток А

 

Примірний договір №____
про співробітництво
смт Попільня ___ __________201_ року

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (далі – Головний розпорядник), в особі начальника відділу __________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», рішення Попільнянської районної ради від ______ № _____ « Про затвердження програми від _________ з однієї сторони, та ________________ (далі – Кредитно-фінансова установа (ПАТ „Державний ощадний банк України”, ПАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, ПАТ акціонерний банк “Укргазбанк”), в особі ______________________, який діє на підставі ____________, з другої сторони, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Головного розпорядника і Кредитно-фінансової установи (далі – Сторони) у процесі відшкодування Головним розпорядником частини кредиту, отриманого інвалідами І-ІІ групи, багатодітним сім’ями, учасникам бойових дій на сході України, ОСББ (далі – Позичальники) у Кредитно-фінансовій установі на впровадження енергозберігаючих заходів відповідно до Програми підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2015-2017 роки» (далі – Програма) у розмірах та у порядку, визначеному цим договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи та чинного законодавства України.

1.3. Кредити надаються у національній валюті.

1.4. Відшкодування Позичальникам частини кредиту здійснюється відповідно до Порядку відшкодування частини кредитів, залучених інвалідами І-ІІ групи, багатодітними сім’ями, учасниками бойових дій на сході України , ОСББ (додаток 3 до Програми).

1.5. Головний розпорядник відшкодовує частину кредиту, отриманого Позичальниками у Кредитно-фінансовій установі на впровадження заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами та доповненнями), (далі – кредит на впровадження енергозберігаючих заходів) у таких розмірах, а саме:

Інвалідам І-ІІ груп, багатодітним сім’ям, учасникам бойових дій на сході України – 10% від суми кредиту, але не більше 3,0 тис. грн. за одним кредитним договором.

ОСББ у розмірі 15% від суми кредиту, але не більше 6,0 тис. грн. за одним кредитним договором.

2. Основні завдання Сторін

Для досягнення цілей за цим договором сторони зобов'язуються:

спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

проводити заходи щодо залучення Позичальників, які бажають отримати у Кредитно-фінансовій установі кредит на впровадження енергозберігаючих заходів та скористатися правом на відшкодування його частини відповідно до умов Програми ;

обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори.

3. Обов'язки і права Кредитно фінансової установи

3.1. Обов’язки:

3.1.1. Надавати Позичальникам кредити на впровадження енергозберігаючих заходів у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи та чинним законодавством України.

3.1.2. Формувати зведені реєстри Позичальників, які отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів за формою згідно з додатками 1, 2.

У разі отримання повідомлення Головного розпорядника про дублювання Позичальників, що є учасниками Програми, у зведених реєстрах Позичальників інших Кредитно-фінансових установ, формувати уточнені зведені реєстри Позичальників.

3.1.3. Визначати по кожному Позичальнику окремо суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини кредиту за кредитним договором, виходячи з умов визначених у Програмі і передбачених у п. 1.3 цього договору, та відображати її у зведених реєстрах Позичальників, що надаються Головному розпоряднику.

3.1.4. Щомісяця не пізніше 10 числа подавати Головному розпоряднику зведені реєстри Позичальників, які отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Exсel.

У разі отримання повідомлення Головного розпорядника про дублювання Позичальників у зведених реєстрах Позичальників, поданих іншими Кредитно-фінансовими установами, що є учасниками Програми, подавати Головному розпоряднику не пізніше 2-х робочих днів з дня його отримання уточнені зведені реєстри Позичальників.

3.1.5. Формувати та зберігати у Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит на впровадження енергозберігаючих заходів у Кредитно-фінансовій установі, пакет документів, згідно з переліками, визначеними у додатках 3, 4 до цього договору, та внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

3.1.6. Перераховувати отримані від Головного розпорядника кошти, призначені для відшкодування Позичальникам частини отриманого кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів, на їх поточні рахунки в ________ (назва Кредитно-фінансової установи) відповідно до умов цього договору.

3.1.7. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2015-2017 роки».

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

3.2. Права:

3.2.1. Відмовляти Позичальникові у наданні кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів у разі невідповідності Позичальника вимогам, встановлених внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

3.2.2. Прийняття кредитним комітетом (колегіальним органом) Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

4. Обов'язки і права Розпорядника

4.1. Обов’язки:

4.1.1. Приймати подані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників та перевіряти на предмет дублювання Позичальників у зведених реєстрах, поданих іншими Кредитно-фінансовими установами, що є учасниками Програми.

4.1.2. Згідно з результатами перевірки, у разі встановлення дублювання Позичальників у зведених реєстрах інших Кредитно-фінансових установ, що є учасниками Програми, повідомити Кредитно-фінансову установу про необхідність подання уточнених зведених реєстрів Позичальників.

4.1.3. Щомісячно, не пізніше 25 числа, перераховувати на рахунок Кредитно-фінансової установи (№____________) у межах асигнувань, передбачених в місцевому бюджеті на відповідний рік, кошти для відшкодування частини кредиту відповідно до зведених реєстрів Позичальників (уточнених зведених реєстрів Позичальників).

4.1.4. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання сторонами умов цього договору, за 3 робочих дні до набрання ними чинності.

4.1.5. Не розголошувати відомості, що становлять банківську та комерційну таємниці Кредитно-фінансової установи, а також відомості, що стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим договором.

4.1.6. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

4.2. Права:

4.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим договором.

4.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього договору у частині своєчасного надання зведених реєстрів Позичальників (уточнених зведених реєстрів Позичальників) та повноти заповнення їх реквізитів.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов’язань за цим договором відповідно до чинного законодавства України, а також умов цього договору.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення Позичальників, які отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів, у зведені реєстри Позичальників.

5.3. Головний розпорядник не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів з місцевого бюджету для відшкодування Позичальникам частини кредиту у рамках Програми та неперерахування коштів у разі перевищення суми для відшкодування ліміту асигнувань, передбаченого в обласному бюджеті на відповідний рік.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головного розпорядника здійснювати відшкодування частини кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними реєстрами Позичальників (уточненими зведеними реєстрами Позичальників).

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо ця причина невиконання не контролюється невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої у постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії і таке інше, але не обмежується ними.

6.2. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, які уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору, відповідно до чинного законодавста.

7. Строк та умови дії договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання сторонами і діє до повного виконання ними зобов’язань за цим договором.

7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом укладання додаткових угод лише за згодою сторін, а також у разі внесення змін до Програми.

7.3. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають однакову юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.4. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору, сторони будуть намагатися вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

7.5. Цей договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

7.6. Якщо інше прямо не пердбачено цим договором і Програмою або чинним законодавством України, цей договір може бути розірваний тільки за згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього договору.

8. Місцезнаходження та реквізити сторін

Кредитно-фінансова установа Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 7 сесія VIІ скликання 100 Про внесення змін до Програми підвищення енергоефективності Попільнянського району на 2015-2017 роки