257 Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Попільнянському районі на 2017-2020 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А 
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 П’ятнадцята сесія                                                                             VІІ скликання

від  22.03.2017   № 257

 Про  Програму  розвитку
малого і середнього
підприємництва у Попільнянському
районі на 2017-2020 роки

          Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання районної державної адміністрації, рекомендації постійних комісій районної ради,  районна рада

ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Попільнянському районі на 2017-2020 роки.

         2. Відділу фінансів районної державної адміністрації (Вацківський О.В.) здійснювати фінансування заходів в межах коштів, передбачених Програмою.

         3. Начальникам управлінь, відділів районної державної адміністрації, сільським радам, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити виконання заходів Програми в межах компетенції.

         4. Відділу економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Попільнянської райдержадміністрації  (Підлужна Т.І.) щоквартально аналізувати стан виконання Програми в районі та раз в рік інформувати постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, будівництва та підприємництва.

         5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, будівництва та підприємництва.

 

 

 Голова ради                                                                              П.А.  Боровський

Додаток
до рішення районної ради
від 22.03.2017 № 257

  ПРОГРАМА
розвитку малого і середнього підприємництва у Попільнянському районі на 2017-2018 роки

Вступ

Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності в порядку, установленому законодавством. У сучасних умовах глобальних змін в економіці України, появи нових господарських структур різних форм власності та розширення меж ринку в контексті економічних зв’язків важливе місце посідають питання раціонального та ефективного ведення малого і середнього підприємництва, виявлення факторів, що мають негативний вплив на його діяльність. Мале та середнє підприємництво — це, в першу чергу, основа для формування середнього класу та згладжування соціальної нерівності. Без малого та середнього бізнесу не обійтися в невеликих населених пунктах, а також у сфері послуг або ж там, де потрібна конкуренція між постачальниками. Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу, тому зусилля державної влади спрямовуються на встановлення відкритого партнерства влади та бізнесу.  

Однією з основних умов подолання негативних тенденцій розвитку малого і середнього підприємництва є розроблення та здійснення  комплексу заходів щодо розв’язання проблем, які перешкоджають подальшому поліпшенню бізнес-середовища. Розв’язання таких проблем належить до компетенції центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних органів, що здійснюють регулювання в окремих сферах діяльності, органів місцевого самоврядування і потребує комплексного підходу, скоординованої діяльності на основі використання програмного методу. Таким чином, зазначена Програма спрямовує зусилля органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на створення позитивних умов для ефективного функціонування підприємницького сектору, що є основною передумовою зниження тінізації бізнесу та більш повного використання його потенціалу для розвитку регіону.

Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на створення та поліпшення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва в районі. Вона визначає основні шляхи реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого та середнього підприємництва у тісному зв’язку з активною регіональною політикою, політикою зайнятості населення та інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку району та передбачає удосконалення організаційного та ресурсного забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва, зниження адміністративних бар’єрів та можливість коригування (внесення змін чи доповнень) в залежності від змін внутрішніх та зовнішніх умов її реалізації.

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Попільнянському районі  на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена з урахуванням основних положень Закону України  від 21.12.2000 №2157 „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, Закону України «Про розвиток та державну підтримку  малого і середнього підприємництва» , Закону України від 06.09.2005 № 2806 – ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», від 19.05.2011 №3392-УІ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 11.09.2003 №1160 „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, від 15.05.2003 №755 „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, Указу Президента України від 15 липня 2000 року №906/2000 „Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності” та інших законодавчих і нормативно - правових актів та Закону України від 18.09.2008 №523VI „Про внесені зміни до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності”, Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”; Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”; Закон України „Про туризм”, Указ Президента України “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні”,а  також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 р. №44.

РОЗДІЛ 1.     ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Попільнянському районі на 2017-2020 роки

Загальна характеристика району

1

Площа території ( тис.кв.км.) – 1030

Кількість населення (тис.чол.) –  31,2, в тому числі:

                                                                  міське – 8,3 тис. чол.

                                                                  сільське – 22,9 тис. чол.

Специфіка – Сільське господарство, промисловість, транспорт, побут,  торгівля, громадське харчування,

Відсоток безробітних до усього працездатного населення(%) – 2,3

Перелік територій, які належать до:

-          зон інвестиційної привабливості – нема

-          єврорегіонів – нема

2

Дата затвердження програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 

3

Головний замовник Програми

Головний розробник Програми:

Співрозробники:

Попільнянська районна державна адміністрація

Відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Попільнянської районної державної адміністрації

Попільнянське відділення Бердичівської ОДПІ  

Відділ  у Попільнянському районі головного управління Держгеокадастру у Житомирській області

Попільнянський районний центр зайнятості,

Центр надання адміністративних послуг при Попільнянській районній державній адміністрації Житомирської області,

 

4

Мета Програми

Метою Програми розвитку малого і середнього підприємництва  у Попільнянському районі на 2017-2020 роки є створення сприятливих умов для провадження діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, підтримка та розвиток такого підприємництва, а також удосконалення механізму державної підтримки у разі впровадження інноваційних технологій шляхом спрямування дій районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, морально-психологічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи підприємств малого і середнього бізнесу, підвищення ролі цього сектора ринкової економіки в  структурній перебудові народногосподарського комплексу та вирішенні соціально-економічних проблем розвитку району.

5

Перелік пріорітетних завдань

-          сприяння підвищенню ділової активності малого та середнього бізнесу;

-          стимулювання розвитку суб’єктів підприємницької діяльності у пріоритетних галузях;

-          удосконалення інфраструктури малого і середнього підприємництва;

-          зменшення безробіття шляхом створення робочих місць;

-          підвищення прозорості та безпеки підприємництва.

-          залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до розв’язання соціально – економічних проблем місцевого рівня

6

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Вихідні дані на початок дії Програми

(звіт за 2015 рік)

Фактичні  результати

(за станом на 01.01.2017р)

 

1.Кількість діючих малих та середніх підприємств/кількість МП на 10 тис.чол.населення (одиниць)

44,2

45,7

 

2.Чисельність працюючих на малих  та середніх підприємствах (осіб)

2494

2550

 

3.Кількість  зареєстрованих підприємців-фізичних осіб

92

104

 

4.Питома вага малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції району (%)

100

100

 

5.Надходження до бюджетів від су’єктів малого і середнього підприємництва (тис.грн.)

25547,2

37616,3

 

6.Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва (одиниць)

- бізнес-центри

- бізнес-інкубатори

- технопарки (індустріальний парк)

- фінансово-кредитні установи,

- кредитні спілки, установи взаємного кредитування

- фонди підтримки підприємництва

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

- біржі

- інформаційно-консультативні установи

- страхові компанії

- аудиторські фірми

 

 

 

-

-

-

5

1

 

-

-

-

6

4

-

 

 

 

-

-

-

5

1

 

-

-

-

6

 

4

-

 

 

 

7.Кількість створення нових робочих місць (одиниць)

45

109

 

8. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

17

14

7

Терміни і етапи реалізації Програми

2017-2020 роки

8

Джерела фінансування Програми

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, власні кошти виконавців і банківські кредити, кошти місцевого бюджету

9

Система організації контролю за виконанням Програми

Організацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи, які розробили відповідні заходи програми.

Моніторинг здійснюється відділом економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації шляхом щоквартального надання інформації департаменту економічного  розвитку, торгівлі  та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика стану підприємництва в районі.

Робота щодо підтримки підприємництва в 2015 - 2016 роках  здійснювалась в напрямах, передбачених Указами Президента України  та в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Попільнянському районі  на 2015 – 2016 роки, яка була затверджена рішенням 29 сесії Попілнянської районної ради 6 скликання від 19 грудня 2014.

Розвиток ринкових відносин вимагає активізації діяльності нових структур, здатних швидко реагувати на зміни фінансово-економічних умов, нарощувати виробництво продукції, товарів та послуг, забезпечувати швидке відшкодування витрат, створювати нові робочі місця, оперативно реагувати на зміни споживчого попиту. Всім цим вимогам відповідають суб’єкти малого і середнього бізнесу.

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» з 01 жовтня 2014 року розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг при Попільнянській районній державній адміністрації Житомирської області (ЦНАП – скорочено).

 Для належної організації надання адміністративних послуг Центр співпрацює з субєктами надання адміністративних послуг. Адміністраторами Центру здійснюється  прийом заяв суб’єктів звернень, видача їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні.

 Центр надання адміністративних послуг забезпечено приміщенням відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг». Площа зони очікування та зони обслуговування становить 61 кв.м. Загальна площа відкритої частини приміщення Центру становить 76 кв.м.   

Центр забезпечений комп'ютерною технікою (6комп’ютерів, 4МФП (принтер-сканер-ксерокс), 1 принтер двохстороннього друку та звичайний принтер),  підключений до мережі Інтернет. У приміщенні центру функціонують 7 інформаційних стендів. Стенди знаходяться на доступному для огляду місці, на них розміщена повна інформація про роботу центру, графіки прийому, перелік документів адміністративного та дозвільного характеру, що видаються в центрі та бланки заяв. Інформація на інформаційних стендах постійно оновлюється.

 На офіційному веб-сайті райдержадміністрації створено окрему рубрику «Центр надання адміністративних послуг», де розміщена актуальна та повна інформація про діяльність ЦНАП та адміністративні послуги, які надаються  через ЦНАП.

Щокварталу проводиться моніторинг діяльності дозвільного центру. За  2016 рік  надано 12216 адміністративних послуг, що на 38,9% більше ніж за відповідний період 2015 року. В  тому числі через адміністраторів Центру в 2016 році надано 5227 послуг ( 3279 послуг по реєстрації речових прав  на нерухоме майно, 773- послуги міграційної служби, 1087- послуг відділу Держгеокадастру, 81 послуга структурних підрозділів райдержадміністрації, 3 документи дозвільного характеру, 3 послуги по реєстрації громадських організацій та 1 реєстрація статуту територіальної громади), через державних кадастрових реєстраторів відділу Держгеокадастру у Попільнянському районі – 6989 адміністративних послуг.

 Одним з дієвих заходів, спрямованих на підтримку підприємництва і сприяння його подальшого розвитку, є створення передбачуваного, прозорого та економічно – обґрунтованого нормативно – правового поля у сфері підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» структурні підрозділи районної державної адміністрації перейшли на регуляторну процедуру при прийнятті рішень. Не зважаючи на довготривалість даної процедури, дотримуються всі вимоги по її проходженню, а саме, проекти регуляторних актів проходять процедуру оприлюднення шляхом висвітлення їх проектів в засобах масової інформації та на стендах органів місцевого самоврядування.

На території Попільнянського району провадить діяльність близько 1,5 тис. суб’єктів підприємницької діяльності всіх організаційних форм господарювання. Серед них налічується 15 середніх, 142 малих підприємства та 1297 фізичних осіб – підприємців.

Спостерігається стійка тенденція до зниження кількості фізичних осіб-підприємців,однією з причин цього є   мізерний  розмір одноразової матеріальної допомоги на започаткування власної справи через центри зайнятості, що її стає  недостатньо навіть для відкриття бізнесу, низький рівень фінансової підтримки  у вигляді пільгових кредитів.

 Одним із показників розвитку малого та середнього підприємництва є кількість малих та середніх підприємств на 10 тисяч наявного населення. За підсумками 2016 року кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення району становила 45,7 підприємств.

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 тисяч осіб наявного населення склала 41,9 осіб.

Малі і середні підприємства відіграють значну роль у наповненні бюджетів всіх рівнів. Загальний обсяг надходжень від підприємницьких структур за окремими статтями за 2016 рік становить 37616,3 тис.грн., що на 47,2 %  більше, ніж у 2015 році.

 

 Торгівельне обслуговування населення району здійснюють 334 діючих заклади торгівлі та громадського харчування різних форм власності , якими охоплені  42 населені пункти, а у шести населених пунктах в яких із-за малої чисельності населення утримання стацонарних точок є нерентабельним організована виїздна торгівля. Таким чином, торгівельним обслуговуванням охоплені всі 48 населених пунктів, а насичення торгівельної мережі товарами народного споживання має достатній рівень.Найбільш привабливою для суб’єктів малого та середнього підприємництва вцілому залишається сфера торгівлі, що пов’язано з незначними витратами на започаткування такої діяльності та швидким обігом вкладеного капіталу .

Всі села забезпечені доставкою хліба та хлібобулочних виробів. Хліб в основному завозиться із Житомира, Бердичева, Києва, Вінниці, Андрушівки , Коростишева, а окремі села ( Єрчики,   Почуйки, Сокільча ) забезпечуються також хлібом, випеченим на місцевих міні-хлібопекарнях.

 З урахуванням приватного сектору в районі торгівлю здійснюють 227 магазинів, розташованих в капітальних будівлях (85 в міській та 142 в сільській місцевості), 44 кіоски, вагончики, павільйони (27 в міській та 17 в сільській місцевості), 39 кафе (17 в міській та 22 в сільській місцевості).

В селищі Попільня послуги торгівлі надають 123 заклади, з них 70 магазини, 15 кафе, 9 кіосків.

Для продажу населенню району сільськогосподарської продукції та товарів народного споживання функціонує кооперативний ринок на 673 торгових місця з яких зайнято лише 200, в тому числі ринок з продажу продовольчих товарів на 214 місць. Функціонує мясний павільйон на 36 місць.  На ринку працює лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи.

В сільській місцевості знаходиться 117 магазинів та 25 кіосків чи вагончиків. Основна їх частина ( 107 магазинів та 25 кіосків ) є саме змішаного типу, тому що в невеликих селах спеціалізовані магазини є нерентабельними. 

Також на території району є 46 закладів громадського харчування - 37кафе (в тому числі в сільській місцевості 20).

 Друге місце за популярністю займає діяльність з надання різноманітних послуг (24%). В цій сфері задіяно близько 32% малих підприємств та 23% ФОП. В райцентрі діє 6 приватних перукарень та салон краси. Працює 2 бюро ритуальних послуг, ремонтні майстерні взуття («Чобіток») та одягу («Ремонт одягу», «Вісон») та інші. Ремонтом та технічним обслуговуванням електродвигунів, генераторів та трансформаторів  в районі займається  ТОВ «Полюс». Юридичні послуги надає приватна юридична фірма «Феміда», окрім якої працюють також юристи – фізичні особи-підприємці. Проведення будівельних робіт різного характеру здійснюють наступні підприємства:  ПП « Валтасар БУД» ( будівництво доріг та капітальний ремонт), ТОВ «Альтпром»( улаштування покрівель), СВП « Майстер»( будівництво та капітальний ремонт будівель).

  В районі надаються послуги з оренди, водопостачання та водовідведення, ремонту електро та комютерної техніки . транспортних перевезень,тощо.

 Третє місце за популярністю, але перше за значенням для економічного розвитку району належить сільському господарству. Саме в цій сфері здійснюють діяльність 19% малих та 67% середніх підприємств та, на жаль, тільки близько 7% ФОП, що пояснюється значними початковими  та поточними вкладеннями капіталу, залежністю від погодних умов та ринків збуту, високою трудомісткістю діяльності.

Для вирішення основних проблем розвитку сільського господарства вкрай необхідне забезпечення достатньої підтримки з боку держави, яка може виражатися, за прикладом євроейських країн, в наступному:

- спрощення системи створення фермерського господарства;

- звільнення від оподаткування на період розвитку господарства;

- забезпечення надання пільгових кредитів на купівлю сільськогосподарської техніки;

- стимулювання розвитку тваринництва в малих фермерських господарствах за рахунок державних дотаційних програм;

- пріоритетність фермерських господарств при розподілі земель сільськогосподарського призначення;

- сприяння розширенню ринків збуту готової продукції тощо.

3% учасників малого та середнього бізнесу пов’язали свою діяльність з виробництвом промислової продукції, з них 13% малих, 33% середніх підприємств та  2% ФОП. За  2016 рік     промисловими  підприємствами основного кола звітності реалізовано продукції на 687,4 млн.грн.  Найбільша питома вага в загальному обсязі реалізації належить слідуючим підприємствам:  ТОВ «Сігнет – Центр» - 66%, ТОВ  «Попільнянський комбікормовий завод»- 20%.

Відмічається стабільна робота таких підприємств, як  ТОВ «Сігнет-Центр»,  ДП «Попільнянський держлісгосп», ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод». Дані підприємства забезпечують своєчасні розрахунки з бюджетом та з виплати заробітної плати працюючим.

Триває виробництво паливних піллетів на ТОВ «Біодом». З початку року підприємство реалізувало  продукції на 69,2 тис.грн. в Болгарію.

Експортують власну продукцію також ДП «Попільнянське лісове господарство», та ПрАТ «Корнинський кар’єр «Леопард» та ТОВ «Сігнет Центр» 

Охарактеризувати в повній мірі всі динамічні процеси та тенденції розвитку суб’єктів підприємницької діяльності не дозволяє недосконалість механізму обліку та статичної звітності підприємств малого і середнього бізнесу.

Районним центром зайнятості постійно проводиться робота з підготовки спеціалістів за професіями, орієнтованими на само зайнятість з числа осіб, що перебувають на обліку.. З початку року на фахову підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, орієнтованими на само зайнятість витрачено 74,2 тис.грн. підготовлено ряд спеціалістів для сфери побутового обслуговування: 6 водіїв автотранспортних засобів, шляхом стажування – 4 особи, двох адміністраторів і бухгалтер; проведено 10 семінарів та 2 тренінги з орієнтацією на підприємницьку діяльність, в яких прийняли участь відповідно 173 та 60 осіб з числа безробітних. Протягом 2016 року районним центром зайнятості двом особам з числа безробітних виділено одноразову допомогу для заняття підприємницькою діяльністю на загальну суму 89,6 тис.грн.

 РОЗДІЛ 3. Проблеми у розвитку малого і середнього підприємництва та можливості щодо їх розв’язання.

 Аналіз розвитку малого і середнього підприємництва показує наявність певних проблем, які стримують їх подальший розвиток:

 -         суперечливість та нестабльність чинної нормативно-правової бази, наявність у законодавстві багатьох нечітких норм, які можна піддати подвійному трактуванню, необґрунтованість законодавчих обмежень та вимог;

-         обтяжлива та нестабільна система оподаткування, недостатня урегульованість процедур перевірок суб’єктів підприємництва, недосконалість системи обліку та звітності;

-    незначні обсяги державної фінансової підтримки;

-         невисокий рівень розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в сільській місцевості, недостатність професійних знань і досвіду підприємців щодо ведення підприємницької діяльності.

      Недосконалість та нестабільність чинного законодавства призводить, в першу чергу, до непорозумінь з контролюючими органами і як наслідок: накладення штрафних санкцій, які оскаржуються суб’єктами господарювання в судовому порядку, порушення нормального режиму роботи підприємств, припинення їх діяльності.  Обізнаність щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого і середнього підприємництва та оптимізація застосування ставок єдиного податку при здійсненні певних видів діяльності дасть можливість пом’якшити податковий тиск, сприятиме удосконаленню методів податкової політики в межах повноважень місцевих органів влади.

   З метою проведення діагностування  підприємницького середовища, застосовано метод  SWOT аналізу, яким визначено сильні та слабкі сторони сектору малого і середнього підприємництва, а також основні шанси та загрози його розвитку. Порівняльний аналіз показує, як можна скористатися можливостями, підкріпленими сильними сторонами малого і середнього бізнесу, щоб нівелювати існуючі загрози.

(SWOT – аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

- Вдале географічне положення та зручне транспортне сполучення (автомобільна траса, залізниця).

-Швидка реакція малого і середнього бізнесу  на нові потреби ринку, зміни попиту.

-Забезпечення прозорості і відкритості у проведенні регуляторної політики.

-Наявність системи зворотного зв’язку для вирішення проблем підприємців ( «гарячої лінії», веб-сайту райдержадміністрації).

-Функціонування в районі  Центру надання адміністративних послуг при Попільнянській районній державній адміністрації Житомирської області.

 

- Постійне оновлення інформації щодо наявності вільних нежитлових приміщень, які можуть надаватись суб’єктам підприємницької діяльності в оренду.

- Наявність   значних  резервів  трудових  ресурсів.

 

- Наявність підприємств малого та середнього бізнесу, які мають перспективу розвитку у будівельній, транспортній,  деревообробній промисловостях.

 

- Суперечливість, нестабільність і недосконалість чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність малого бізнесу, у тому числі з питань дозвільної системи, податкового та пенсійного законодавства.

 

- Важкий доступ до кредитних ресурсів. Відсутність реальної застави та високі відсоткові ставки для отримання кредитів у банках. Відсутність спрощення умов надання кредиту через Регіональний фонд підтримки підприємництва.

 

- Відсутність єдиної системи ведення обліку кількісних показників розвитку.

 

-Недостатня фінансова підтримка з місцевих бюджетів.

-Наявність «тіньового» бізнесу та виплата заробітної плати «в конвертах».

-Низький рівень впровадження інновацій та недостатня конкурентоспроможність виробництва. Слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств.

 

-Недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу.

 

-Нерозвиненість агропромислової кооперації, відсутність агро інфраструктури,  низьке технологічне забезпечення сільського господарства.

 

Можливості (О)

 

-Розробка пропозицій щодо усунення неузгодженостей та протиріч норм чинних нормативних актів у сфері дозвільної діяльності та регуляторної політики.

-Запровадження нових видів державної підтримки малого та середнього підприємництва відповідно до Закону України Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні.

-Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

 

-Впровадження механізму сприяння та стимулювання до використання у виробництві суб’єктами малого та середнього підприємництва новітніх технологій, а також технологій, які забезпечать підвищення якості товарів(робіт, послуг).

 

-Підвищення конкурентоспроможності населення шляхом досягнення високої якості освіти та інформаційного забезпечення.

 

 

-Надзвичайно складна політична, економічна, соціальна ситуація в країні.

-Потенційні збитки, які можуть понести суб’єкти господарської діяльності від змін у валютних курсах, різкі зміни темпів інфляції, зростання цін на енергоносії.

-Відтік кваліфікованої робочої сили внаслідок кризових явищ.

-Недостатня розвиненість місцевих фінансових структур, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури ( відсутність технопарків, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів).

 

- Низькі державні соціальні стандарти; відсутність доходів для забезпечення якості життя (освіта, охорона здоров’я, культура), низька купівельна спроможність населення.

 

-Недосконалість законодавства у сфері обробної  та добувної промисловості.

 

-Тінізація економіки  та низький рівень безпеки бізнесу, рейдерство.

 

 

 

РОЗДІЛ 4. Мета та пріоритетні завдання Програми.

Метою Програми розвитку малого і середнього підприємництва  в Попільнянському районі на 2017-2020 роки    є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення рівня економічних показників розвитку району, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян, сприяння покращенню правових, економічних, морально-психологічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи цього сектору економіки.

Досягнення мети передбачається здійснити шляхом реалізації наступного комплексу пріоритетних завдань.

 Основними завданнями Програми є:

-         формування дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва, підвищення конкурентоздатності району за рівнем розвитку бізнесу;

-         продовження роботи з реалізації державної регуляторної політики, удосконалення роботи органів державної реєстрації та процедури отримання документів дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження господарської діяльності;

 -         формування необхідної інституційної та фінансової інфраструктури підтримки малого підприємництва, що відповідає європейським стандартам;

-         створення сприятливого регуляторного та конкурентного середовища для здійснення підприємницької діяльності;

-         створення умов для активізації  інвестиційно-інноваційної діяльності малого підприємництва;

-         надання організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки суб’єктам малого підприємництва;

-         забезпечення відкритості та прозорості надання ресурсів територіальної громади міста суб’єктам господарювання;

-         збільшення частки податкових надходжень до бюджету району від діяльності суб’єктів малого підприємництва. 

-         формування умов для зростання кількості суб’єктів малого підприємництва;

-         створення умов для забезпечення самозайнятості населення;

-         здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення.

-         пріорітетна підтримка малих і середніх підприємств виробничого спрямування;

РОЗДІЛ 5. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого і середнього підприємництва.

Реалізація державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в районі та виконання основних завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності малого і середнього підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів територій та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектора економіки на процес становлення громадянського суспільства.

 5.1. упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

5.2. фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

5.3. ресурсне та інформаційне забезпечення;

5.4. формування інфраструктури підтримки підприємництва.

5.1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

 Даний розділ Програми, розроблено для удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та регіонального рівня, спрямованих на розвиток підприємництва, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у здійсненні суб’єктами господарювання підприємницької діяльності, зокрема в регуляторній, дозвільній діяльності, у сферах нагляду і контролю та надання адміністративних послуг.

 5.1.1. У сфері регуляторної діяльності буде здійснюватися комплекс заходів, що передбачатимуть:

 -         забезпечення дотримання районною державною адміністрацією  та органами місцевого самоврядування принципів державної регуляторної політики;

-         планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій від підприємців, представників громадськості;

-         проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів для недопущення прийняття неефективних нормативно– правових актів;

-         підвищення ролі громадськості у процесі прийняття рішень органами влади шляхом проведення громадських та публічних обговорень проектів регуляторних актів за участю громадських організацій підприємців, суб’єктів

-         підприємницької діяльності;

-         надання консультативної допомоги розробникам регуляторних актів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

-         розвиток системи зворотного зв’язку між державними органами влади та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля для підприємців за допомогою «гарячих ліній», «телефонів довіри», інтернет-сторінок.

Створення сучасної та сприятливої системи державного регулювання розвитку підприємництва, а також належне дотримання виконавчими органами вимог законодавства у сфері регуляторної політики є визначальним фактором поліпшення якості бізнес клімату, що в свою чергу обумовлює активізацію підприємництва.

5.1.2. У сфері дозвільної системи з метою підвищення ефективності роботи дозвільного центру буде здійснено такі заходи:

-         підготовка та внесення пропозицій до органів виконавчої влади вищого рівня щодо усунення неузгодженостей та протиріч норм чинних нормативних актів у сфері дозвільної діяльності, спрощення процедур видачі дозвільних документів, делегування повноважень з видачі дозвільних документів з центрального органу на місцевий рівень;

-         здійснення моніторингів стану роботи дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру та стану дотримання законодавства у дозвільній сфері;

-         проведення анкетування суб’єктів підприємництва щодо якості адміністративних послуг з видачі дозвільних документів у дозвільному центрі;

-         постійне оновлення інформаційних стендів про видачу дозвільних документів;

-         дотримання графіків роботи представників дозвільних органів в роботі дозвільних центрів;

-         впровадження системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державним адміністратором та місцевими дозвільними органами;

-         інформаційне забезпечення учасників дозвільної системи шляхом проведення засідань за круглим столом, нарад, семінарів, навчань за участю державного адміністратора, представників регіональних та місцевих дозвільних органів, підприємців, громадських організацій підприємців.

       Реалізація заходів цього напряму Програми сприятиме створенню належних правових умов для розвитку малого і середнього бізнесу, пожвавленню ділової активності підприємницької спільноти, створенню зручних умов та зменшенню витрат часу на отримання дозвільних послуг послуг.

 5.1.3. У сфері нагляду і контролю передбачено такі заходи:

 -  дотримання контролюючими органами вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з метою уникнення скарг від підприємців;

-  сприяння у наданні правової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності у разі виявлення фактів адміністративного тиску з боку контролюючих органів;

-  проведення заходів контролюючими органами з корегування планів проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності з метою оптимізації кількості перевірок;

-  проведення органами контролю роз’яснювальної роботи серед суб'єктів підприємництва з метою запобігання порушенням при здійсненні підприємцями господарської діяльності;

У результаті виконання запропонованих заходів даного розділу Програми очікується удосконалити нормативно-правову базу та покращити підприємницьке середовище; підвищити рівень кваліфікації спеціалістів з питань регуляторної та дозвільної діяльності; забезпечити ефективну роботу дозвільного центру; зменшити адміністративний тиск на підприємців, активізувати взаємодію органів влади з суб’єктами господарювання.

 5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Заходи даного розділу Програми спрямовуються на пожвавлення системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, що передбачає спрощення доступу малих і середніх підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів, отримання міжнародної технічної допомоги.

Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва буде здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.

Для розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, заходами програми передбачається:

-         фінансова підтримка фермерським господарствам через Житомирське відділення Українського фонду підтримки фермерських господарств на поворотній і безповоротній основі;

-         виплата допомоги з безробіття для зайняття підприємницькою діяльністю особам, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, з метою залучення до підприємницької діяльності;

Реалізація заходів цього напряму Програми сприятиме підвищенню ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва, оновленню та модернізації основних фондів, поповненню обігових коштів підприємств, розвитку підприємств виробничого спрямування, збільшенню податкових надходжень до бюджету.

 5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

         Активізація розвитку малого та середнього бізнесу потребує покращення його інформаційно-консультативної та ресурсної підтримки. Підприємцям для успішного ведення бізнесу необхідно мати вичерпну інформацію з широкого кола питань. Заходи даного розділу Програми спрямовані на надання суб’єктам малого і середнього підприємництва допомоги з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів щодо надання матеріально-технічної підтримки підприємців, оперативного інформування суб’єктів господарювання про новини і події в сфері підприємництва в районі через засоби масової інформації, веб-ресурси, відзначення кращих підприємців та розповсюдження їх досвіду, підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього бізнесу, навчання незайнятого населення регіону основам підприємницької діяльності.

Заходами програми у напрямі ресурсного та інформаційного забезпечення передбачено:

-         надання консультацій щодо створення суб’єктів підприємництва, отримання документів дозвільного характеру, інших документів, необхідних для впровадження підприємницької діяльності;

-         проведення нарад, круглих столів задля вирішення широкого кола питань розвитку підприємництва та семінарів для підвищення професійного рівня підприємців;

-         проведення семінарів, тренінгів для суб’єктів підприємницької діяльності, заходів по професійній орієнтації та   переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи;

-         постійне оновлення та оприлюднення бази даних виробничих площ, обладнання та іншого майна  комунальної та приватної власності, яке не використовується і пропонується до продажу чи передачі в оренду;

-         постійне інформування суб’єктів підприємництва про прийняті органами влади рішення у сфері господарської діяльності шляхом їх оприлюднення на офіційних веб-сайтах, у засобах масової інформації;

-         висвітлення проблем і стану розвитку малого і середнього підприємництва, розповсюдження досвіду кращих суб’єктів господарювання у засобах масової інформації, відзначення кращих підприємців у рамках проведення щорічного конкурсу «Кращий підприємець року»;

-         залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу для участі у місцевих, регіональних і державних виставках-ярмарках, конференціях, семінарах з метою обміну досвідом, налагодження співробітництва, просування їх продукції на місцеві та зовнішні ринки;

-         залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі в регіональному та загальнодержавному етапах Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України».

Реалізація заходів даного напряму сприятиме у розширенні можливостей суб’єктів малого і середнього підприємництва у здійсненні господарської діяльності, забезпеченню необхідною інформацією, обміну досвідом і розповсюдженню їх досягнень, підвищенню кваліфікації підприємців, створенню умов для самозайнятості населення, насамперед його

соціально вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців), бажаючих займатися підприємницькою діяльністю.

 5.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва.

 Передбачається подальше удосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва, до якої належать інформаційно-консультативні установи, що проводять діяльність, спрямовану на розвиток малого і середнього підприємництва, надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, комерційної інформації тощо.

Так, створений у 2013 році  ЦНАП, розширить перелік адміністративних послуг до визначеного розпорядженням КМУ від 16 травня 2014 р. №523-р. Функціонування ЦНАП дозволяє спростити процедуру отримання замовниками адміністративних послуг, об’єднати в одному приміщені всі адміністративні служби району, протидіяти корупції, уникнути використанню посередницьких послуг при отриманні адміністративних послуг, підвищити рівень задоволеності замовників якістю наданих адміністративних послуг за розробленими технологіями стандартів.

 РОЗДІЛ 6. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми

 Передбачається, що внаслідок реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Попільнянському районі на 2015-2016 роки будуть створені сприятливі умови для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання обсягів реалізації їх продукції, отримання позитивних фінансових результатів малими і середніми підприємствами, забезпечення зайнятості населення району, підвищення конкурентоспроможності бізнес-середовища, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів підприємництва. Продовження державної політики на районному рівні з підтримки розвитку малого і середнього бізнесу забезпечить подальше соціально-економічне зростання району.

    За результатами виконання Програми очікується:

 - зростання кількості малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення до 47,8 од.;

- збільшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 1,5%;

- зростання надходжень до бюджетів усіх рівні від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва на 6,5%;

- активізація інвестиційної діяльності малих та середніх підприємств; підвищення їх конкурентоспроможності;

- навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності;

- зростання зайнятості населення.

 РОЗДІЛ 7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів.

Контроль за виконанням Програми здійснюється Попільнянською районною державною адміністрацією та районною радою.

Координацію діяльності управлінь, служб, відділів, секторів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язаної з виконанням Програми здійснює  управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури, туризму та внутрішнього аудиту райдержадміністрації.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів за рішенням районної ради та органів місцевого самоврядування. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого і середнього підприємництва, визначаються у видатковій частині районного та місцевих бюджетів окремим рядком відповідно до Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва".

Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених законом, зокрема Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств через його Житомирське відділення, кошти суб’єктів підприємницької діяльності та ін.

Програму сформовано на підставі пропозицій управлінь, служб, відділів, секторів райдержадміністрації, Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ,, відділу у Попільнянському районі головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, Попільнянського районного центру зайнятості,   громадських організацій.

Про хід виконання заходів Програми райдержадміністрація щоквартально інформує Департамент економічного  розвитку, торгівлі  та міжнародного співробітництв облдержадміністрації.

РОЗДІЛ 8. Заходи програми розвитку  малого і середнього підприємництва у Попільнянському районі  на 2017-2020 роки

№ з/п

Пріоритетні завдання 

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн 

І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1

1.1.Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

1.1.1.Підготовка та затвердження плану діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів, забезпечення їх оприлюднення у друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах

До 15 грудня щороку

Відділ організаційно-правової роботи та загального діловодства райдержадміністрації,

відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Фінансування не потребує

-

2

 

   1.1.2 Забезпечення дотримання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», а саме:

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів;

- виконання заходів із відстеження регультативності дії регуляторних актів та їх перегляд;

- оприлюднення у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті проектів регуляторних актів з відповідним аналізом

2017-2020 роки

Розробники проектів регуляторних актів,

Відділ організаційно- правової роботи та загального діловодства райдержадміністрації,

відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Фінансування не потребує

 

3

 

1.1.3 Залучення громадських організацій та об’єднаннь підприємців до проведення аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів

   2017-2020 роки

Відділ  економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Фінансування не потребує

 

4

 

1.1.4 Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності

2017-2020 роки

Розробники проектів регуляторних актів,

Відділ організаційно- правової роботи та загального діловодства райдержадміністрації,

відділ економіки,агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Фінансування не потребує

-

5

1.2. Удосконалення процедур ліцензування та отримання документів дозвільного характеру

1.2.1.  Підготовка пропозицій до центральних органів виконавчої влади щодо усунення неузгодженостей та протиріч норм чинних нормативно-правових актів у сфері надання адміністративних послуг, дозвільної діяльності, спрощення процедур видачі дозвільних документів та надання адміністративних послуг, делегування повноважень з видачі дозвільних документів з центрального на місцевий рівень  

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації,

державний адміністратор,

відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування , архітектури та житлово-комуналного господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Фінансування не потребує

-

6

 

1.2.2. Здійснення моніторингу стану роботи центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

щоквартально протягом 2017-2020 року

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації, відділ  економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

7

 

1.2.3. Проведення анкетування суб’єктів підприємництва щодо якості наданих адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

8

 

1.2.4. Постійне оновлення інформаційних стендів про надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

9

 

1.2.2. Здійснення моніторингу стану роботи дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру та стану дотриманян законодавства у дозвільній сфері 

щоквартально протягом 2017-2020 року

Відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

10

 

1.2.3. Проведення анкетування субєктів підприємництва щодо якості адміністративних послуг з видачі дозвільних документів у дозвільному центрі 

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

11

 

1.2.4. Постійне оновлення інформаційних стендів про видачу дозвільних документів у дозвільному центрі

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

12

 

1.2.5. Дотримання графіків роботи представників місцевих дозвільних органів в роботі дозвільного центру

2017-2020 роки

Місцеві дозвільні органи (за згодою), центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

13

 

1.2.6 Упровадженян системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державним адміністратором та місцевими дозвільними органами 

2017-2020 роки

 

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації,

місцеві дозвільні органи (за згодою) 

Кошти державного бюджету,

Власні кошти дозвільних органів

У межах кошторису

14

 

1.2.7. Проведення нарад, засідань за круглим столом з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності за участю суб’єктів господарювання та місцевих дозвільних органів

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації,

відділ  економіки агропромислового розвитку, містобудування,архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, представники місцевих дозвільних органів (за згодою)

Фінансування не потребує

-

15

1.3. Удосконалення державного нагляду (контролю) у фсері господарської діяльності 

1.3.1. Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської дяльності

2017-2020 роки

Державні наглядові та контролюючі органи (за згодою)

Фінансування не потребує

-

16

 

1.3.2 Сприяння у наданні правової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності у разі виявлення фактів адміністративного тиску з боку контролюючих органів  

2017-2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

-

17

 

1.3.3 Коригування планів проведеня перевірок суб’єктами підприємницької діяльності з метою оптимізації їх кількості

2017-2020 роки

Державні наглядові та контролюючі органи (за згодою)

Фінансування не потребує

-

 

 

1.3.4 Проведенян органами контролю розяснювальної роботи серед субєктів підприємництва з метою запобігання порушенням при здійсненні господарської діяльності

2017-2020 роки

Державні наглядові та контролюючі органи (за згодою)

Фінансування не потребує

-

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

18

2.1. Реалізація фінансово-кредитної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва

2.1.1. Надання фінансової допомоги фермерським господарствам

2017-2020 роки

Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств

кошти Державного бюджету України

у межах кошторису

19

 

2.1.2. Сприяння працевлаштуванню безробітних громадян шляхом виплати допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю 

2017-2020 роки

Районний центр зайнятості (за згодою)

Кошти фонду загальнообовязкового державного соціального

у межах кошторису

20

 

2.1.3 Участь у формуванні бази даних за

потребою в інвестиціях суб’єктів

малого і середнього підприємництва

щоквартально протягом 2017-2020 років

Відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

-

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення

21

3.1. Застосування механізмів ресурсної підтримки малого і середнього бізнесу

3.1.1. Постійне оновлення та оприлюднення у засобах масової інформації, в тому числі на веб-сайтах бази даних виробничих площ та іншого майна комунальної та приватної форми власності, що пропонуюиься для продажу чи передачі в оренду субєктам малого і середнього підприємництва 

щоквартально протягом 2017-2020 років

Відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Фінансування не потребує

-

22

3.2. Розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємницва

3.2.1 Висвітлення проблем і стану розвитку малого і середнього підприємництва, кращих суб’єктів господарювання у засобах масової інформації

2017-2020 роки

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та засобів масової інформації  відділу організаційно-правової роботи та загального діловодства райдержадміністрації,

відділ економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Фінансування не потребує

-

23

 

3.2.2. Участь у підготовці до проведення щорічного конкурсу «Кращий підприємець року» в рамках заходів до дня підприємця

2017-2020 роки

Відділ економіки, агропромислового  розвитку містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

24

 

3.2.3 Залучення субєктів малого і середнього бізнесу до участі у місцевих, регіональних, державних виставках-ярмарках, семінарах з метою обміну досвідом, налагодженя співробітництва, просування їх продукції на місцеві та зовнішні ринки

2017-2020 роки

Відділ  економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

25

3.3. Забезпечення доступу субєктів малого і середнього підприємництва до бюджетних фінансових ресурсів

3.3.1 Залучення субєктів малого і середнього підприємництва до виконанян державних і місцевих замовлень, закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів шляхом інформування а консультування в підготовці документів 

2017-2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Кошти розпорядників бюджетних ресурсів

У межах кошторису

26

3.4. Поглиблення міжнародного співробітництва суб’єктів малого і середнього бізнесу  

3.4.1 Сприяння у розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання шляхом залучення їх до участі у регіональних, міжрегіональних, міжнародних виставково-ярмаркових заходах 

2017-2020 роки

Відділ  економіки, агропромислового розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

27

3.5. Навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності 

3.5.1 Забезпечення професійної підготовки, перпідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість 

2017-2020 роки

Районний центр зайнятості (за згодою)

Кошти фонду загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття

у межах кошторису

ІУ. Формування інфрастуктури підтримки підприємництва

28

4.1. Забезпечення умов для розвитку інфрастуктури підтримки малого та середнього підприємницва

4.1.1 Участь у оновленні реєстру мережі інфрастуктури підтримки підприємництва

щоквартально протягом 2017-2020років

Відділ економіки, агропромислового  розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Фінансування не потребує

-

Загальна вартість програми за джерелами фінансування по роках:

 

Загальна вартість програми (тис. грн)

За джерелами фінансування

по роках

 

         2019

 

2020

2017

2018

29

 

Державний бюджет (через фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття)

 

80*

90*

100

110

30

 

Місцевий бюджет

20**

20**

25

25

*прогнозовані обсяги бюджетних коштів за даними Попільнянського районного центру зайнятості

** прогнозовані обсяги бюджетних коштів

 

 Заступник голови районної ради                                                О. А. Корпан