Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

571 Про Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області на 2019-2020 роки

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять третя сесія                                                                    VІІ скликання

від 21.11.2019                                      № 571

Про Програму фінансової підтримки
комунального некомерційного
підприємства «Попільнянська
лікарня» Попільнянської районної ради
Житомирської області на 2019-2020 роки

 Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист районної державної адміністрації, з метою забезпечення пріоритетного розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги, районна рада

 ВИР1ШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області на 2019-2020 роки (додається).

2. Відділу фінансів райдержадміністрації (Вацківський О.В.) в межах фінансових можливостей, передбачити кошти в районному бюджеті для фінансування заходів визначених у Програмі.

3. Рекомендувати сільським, селищним радам (ОТГ) передбачити кошти для реалізації заходів Програми

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

 

 Голова ради                                                П.А. Боровський

Додаток
до рішення районної ради
від 21.11.2019 № 571

 П Р О Г Р А М А
фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства
«Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради
Житомирської області на 2019-2020 роки

   Паспорт Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області на 2019-2020 роки

1.

Назва Програми

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області на 2019-2020 роки

2.

Підстава для розроблення

 

ст.71,91 Бюджетного кодексу України, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Ініціатор розроблення Програми

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області

4.

Розробник Програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту райдержадміністрації, КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області

5.

Відповідальний виконавець програми

КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради   Житомирської області

6.

Учасники Програми

Попільнянська райдержадміністрація, Попільнянська районна рада, КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області

7.

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Державний бюджет, обласний, районний бюджет, сільські, селищні бюджети, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

У межах фінансових можливостей

 

в тому числі:

 

9.1.

Районний бюджет

У межах фінансових можливостей

9.2.

Сільський, селищний бюджет

У межах фінансових можливостей

9.3.

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах реальних надходжень

                                                          1. Загальна частина

Стан здоров’я населення - це найважливіший чинник соціально-економічного розвитку суспільства. Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому і кожної територіальної одиниці окремо. Визначаючи здоров’я одним з невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства докладають зусиль для його збереження та зміцнення.

 Головною метою діяльності в галузі охорони здоров'я району і надалі залишається наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення, профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення рівня ефективності використання ресурсів, формування мотивації до здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації.

 Вторинний рівень надання медичної допомоги, який в районі забезпечує Комунальне некомерційне підприємство «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області, є важливою складовою частиною системи охорони здоров’я.

 Поточний стан здоров’я населення району, який характеризується порівняно високими показниками захворюваності, смертності та інвалідності, особливо від неінфекційних захворювань, таких як онкологічні, серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, обумовлює збільшення потреби населення у медичній допомозі на вторинному рівні, яку існуюча система задовольнити не в змозі. Відтак, виникає об’єктивна потреба розвитку та вдосконалення системи медичної допомоги населенню на вторинному рівні.

 Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги на вторинному рівні всім верствам населення за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

 Комунальне некомерційне підприємство «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області створене шляхом реорганізації Попільнянської центральної районної лікарні рішенням сесії Попільнянської районної ради від 23.11.2018 року № 481. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику – Попільнянській районній раді.

 Підприємство здійснює некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, без мети одержання прибутку, а також приймає участь у виконанні державних і місцевих програм у сфері охорони здоров’я.

 Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області на 2019 – 2020 роки (далі – Програма), розроблена на підставі Закону України «Про державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, розпорядження КМУ від 30.11.2016 № 1013-р., «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства від 14.02.2018.

 Актуальність Програми продиктована необхідністю поліпшення якості надання та доступності вторинного рівня медичної допомоги населенню Попільнянського району, поліпшення матеріально-технічної бази закладу, створення необхідних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, оновлення лікувально-діагностичної апаратури, підвищення престижу праці медичних працівників, покращення їх соціального та економічного становища. У програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства, визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню вторинного рівня медичної допомоги населенню району.

 Враховуючи впровадження заходів з реформування охорони здоров’я (автоматизація робочих місць усіх лікарів, забезпечення їх медичною інформаційною системою та приєднанням до Інтернет-мережі, укладення договору Підприємства з Національною службою здоров’я, впровадження програми стратегічних закупівель амбулаторної спеціалізованої допомоги, метою якої є посилення первинного рівня надання медичної допомоги за рахунок мікс-послуг вторинного рівня), нестачу коштів медичної субвенції з державного бюджету та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, розрахунків за енергоносії, придбання медикаментів, функціональних призначень та покращення матеріально-технічної бази, виникає гостра потреба у наданні фінансової підтримки підприємству Попільнянською районною державною адміністрацією, Попільнянською районною радою, селищними та сільськими радами.

 2. Опис проблеми вторинного рівня медичної допомоги на розв’язання яких спрямована Програма

Концепція реформування передбачає створення належних відповідних умов для надання якісної та своєчасної медичної допомоги на вторинному рівні. Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є проведення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні та комунальні некомерційні підприємства. Це здійснюється з метою запровадження в подальшому принципу «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я.

 Покращення якості вторинного рівня надання медичної допомоги можливе лише при впровадженні нових інноваційних методів діагностики та лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливе лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, а також консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.

Вдалось частково покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове та медикаментозне забезпечення структурних підрозділів КНП.

 На вторинному рівні надання медичної допомоги залишається низка питань, які потребують доопрацювання та вирішення, а саме:

- автоматизація робочих місць усіх лікарів, забезпечення їх медичною інформаційною системою та під’єднанням до Інтернет-мережі, впровадження програми стратегічних закупівель амбулаторної спеціалізованої допомоги, метою якої є посилення первинного рівня надання медичної допомоги за рахунок мікс-послуг вторинного рівня, забезпечення можливості надання телемедичних послуг;

- забезпечення структурних підрозділів закладу лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення; оновлення санітарного автотранспорту;

- подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу, проведення робіт з ремонту та реконструкції приміщень закладу, постійне оновлення лікувального-діагностичної апаратури, медичного обладнання та медичного інструментарію;

- проведення медичних оглядів працівників дошкільних закладів та шкіл району;

- забезпечення оптимального температурного режиму та інших умов згідно санітарних вимог для комфортного перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу;

- здійснення заходів матеріального стимулювання медичних та інших працівників (преміювання, надання матеріальної допомоги на оздоровлення, виплата надбавок за складність та напруженість в роботі тощо).

Прийняття Програми фінансової підтримки створює правові засади для запровадження фінансування за рахунок районного бюджету, сільських та селищних бюджетів.

3. Мета та завдання Програми

Метою прийняття та реалізації Програми є:

 - забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і якісної медичної допомоги на вторинному рівні;

- забезпечення надання невідкладної медичної допомоги населенню району при нещасних випадках та гострих захворюваннях; попередження окремих інфекційних захворювань (сказ, правець);

- заохочення материнства;

- запобігання демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань; контроль за охороною здоров’я дітей;

- забезпечення якісної лікувально-профілактичної допомоги;

- попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;

- забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення профілактичних рентгенологічних досліджень;

- об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території району в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально – технічної бази КНП, оснащення його необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, санітарним автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити населення району якісними послугами на вторинному рівні надання медичної допомоги;

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів.

 Основними завданнями програми є:

- пріоритетний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторних та стаціонарних підрозділів КНП, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників, забезпечення належного фінансування потреб закладу вторинної ланки;

- забезпечення структурних підрозділів КНП лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення;

- оплата поточних ремонтів та реконструкцій приміщень КНП;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб КНП;

- оплата капітального ремонту, реконструкції об’єктів КНП;

- оплата медичних послуг, в т. ч. зубного протезування пільговим категоріям населення, медичних оглядів працівників освітніх закладів;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

4. Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок:

 - залучення отриманих від Національної Служби здоров’я України відповідно до укладеного договору;

- шляхом фінансування з державного, обласного, районного, сільських, селищних бюджетів з використанням програмно-цільового методу (за бюджетною програмою);

- шляхом надання фінансової підтримки із місцевих бюджетів;

- надання підприємством платних послуг;

- залучення додаткових коштів для розвитку якісної медичної допомоги на вторинному рівні;

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

 Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

 Фінансова підтримка є безповоротною.

 Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

 Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 - підвищити ефективність роботи КНП «Попільнянська лікарня», сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій на території району;

- збільшити питому вагу медичних послуг на вторинному рівні, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги на третинному рівні;

- покращити забезпечення амбулаторних та стаціонарних підрозділів закладу медичною апаратурою, обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2011 р. № 127 «Про затвердження Примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень»;

- поліпшити якість стаціонарного лікування пільгових категорій населення;

- гарантувати надання невідкладної медичної допомоги;

- охопити населення профілактичними рентгенологічними дослідженнями з метою своєчасного виявлення захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що  забезпечить значне підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги на початковій стадії, попередить виникнення туберкульозу з деструкцією та дасть змогу покращити якість життя пацієнтів;

- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на амбулаторному та стаціонарному етапах;

- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, онкологічної патології, що знизить показники смертності і інвалідності від даної патології;

- забезпечити етапність надання медичної допомоги населенню району згідно затверджених маршрутів пацієнта;

- своєчасну вакцинацію проти інфекцій керованих специфічними засобами імунопрофілактики;

- покращити рівень забезпечення санітарним автотранспортом з відповідним медичним оснащенням, що створить необхідні умови для безпечного транспортування хворих в заклади третинного рівня;

- забезпечити автоматизованими робочими місцями, інтернет-зв’язком та медичними інформаційними системами кожне робоче місце лікаря з метою впровадження електронної системи обміну медичною інформацією, реформування фінансування системи охорони здоров’я;

- забезпечити проведення медичних оглядів працівників дошкільних закладів та шкіл району;

- забезпечити оптимальний температурний режим та інші умови згідно санітарних вимог для оптимального перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу в структурних підрозділах КНП.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області на 2019-2021 роки здійснює Попільнянська районна рада та її виконавчий апарат, Попільнянська районна державна адміністрація, КНП «Попільнянська лікарня».

7. Прикінцеві положення

Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги громади Попільнянського району на 2019-2020 роки, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.

 Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб поточного моменту (прийняття нових нормативних актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, змінних фінансово-господарських можливостей громади).

 Програма розрахована на 2 роки, має завдання, які направлені на виконання заходів Програми адаптованих до рівня потреб та можливостей району, реалізація Програми буде здійснюватися шляхом співпраці медичного закладу вторинного рівня та органів місцевого самоврядування у визначених напрямках діяльності.

                                                                 Додаток
                                                                           до Програми

 План заходів
Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області на 2019-2020 роки

№ з/п

Назва діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

2019 рік

2020 рік

1.

Оплата праці з нарахуваннями на оплату праці

Оплата посадових окладів, доплати і надбавки обов’язкового та стимулюючого характеру, індексація заробітної плати, матеріальна допомога на оздоровлення, інші види оплати праці;

сплата єдиного соціального внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування

2019-2020 рр.

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

2.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

Господарчих, будівельних, електротоварів та інших малоцінних предметів;

паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;

м’який та твердий інвентар;

канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу, друкованої продукції, медичне обладнання та інструментарій та ін.;

інших товарів

2019-2020 рр.

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

3.

Придбання медикаментів та перев’язуваль­них матеріалів

Лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів;

виробів медичного призначення;

технічних засобів;

дезінфікуючих засобів та інше

2019-2020 рр.

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

4

Продукти харчування

Продукти харчування;

хліб.

2019-2020 рр.

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

5.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Послуги теплопостачання;

оплата водопостачання і водовідведення;

оплата електроенергії,

оплата природного газу

оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг

2019-2020 рр.

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

6.

Оплата послуг (крім комунальних):

Оплата   послуг згідно заключених договорів

2019-2020 рр.

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

7.

Оплата

післядипломної

підготовки

(перепідготовки)

кадрів

Підвищення кваліфікації кадрів;

участь у конференціях та семінарах;

навчання відповідальних:

за цивільний захист;

тендерного комітету;

інше.

2019-2020 рр.

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

8.

Інші поточні видатки

Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо

2019-2020 рр.

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

9.

Капітальні видатки

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування,   капітальний ремонт, реконструкція інших об’єктів тощо.

2019-2020 р.р

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

10.

Інші виплати населення

Пільгові рецепти згідно постанови КМУ від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами), зубопротезування ветеранів війни

2019-2020 рр.

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

11

Виплати пенсій та допомог

Відшкодування пільгових пенсій

2019-2020 рр

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

12

Видатки на відрядження

Відрядження

2019-2020 рр

Кошти місцевих бюджетів

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

 

 

Заступник голови ради                                                                     О.А. Корпан                                                                              

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень Підготовка до чергової сесії Документи Публічні документи Рішення 33 сесія VII скликання 21.11.2019 571 Про Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської районної ради Житомирської області на 2019-2020 роки