Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

399 Про утворення спостережної ради при Попільнянській центральній районній лікарні

trizyb1
У К Р А Ї Н А
ПОПІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 Двадцять перша сесія                                                                            VІІ скликання

 від 16.02.2018          № 399

Про утворення спостережної ради
при Попільнянській центральній
районній лікарні

          Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1077 «Про спостережну раду закладу охорони здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я», районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Утворити спостережну раду при Попільнянській центральній районній лікарні у складі:

- Коровченко Лілія Миколаївна – керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

- Шевчук Валентина Володимирівна – начальник відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту Попільнянської РДА;

- Ткачук Лариса Петрівна – заступник начальника відділу соціальних виплат управління праці та соціального захисту населення;

- Середа Тетяна Петрівна – заступник Попільнянського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів;

- Кащук Олена Борисівна – начальник відділу фінансів, економічного розвитку та інвестицій Попільнянської селищної ради;

- Тимошенко Катерина Володимирівна – медична сестра загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Корнинської селищної ради;

- Куркодим Володимир Леонідович – заступник Андрушківського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів;

- Цимбал Ярослав Васильович – в.о. головного лікаря комунального закладу «Почуйківська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Квітневої сільської ради;

- Венгер Світлана Іванівна - представник громадськості;

- Станіславчук Валерій Антонович - представник громадськості;

- Бойко Ольга Іванівна - представник громадськості.

 2. Затвердити Положення про спостережну раду при Попільнянській центральній районній лікарні (додається).

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення.

 

  

Голова ради                                                                         П. А. Боровський

ДОДАТОК
до рішення Попільнянської районної ради
від 16 лютого 2018 р. № 399

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну раду Попільнянської центральної районної лікарні

Загальна частина

1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної ради, організацію її роботи.

2.  Спостережна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом (положенням) чи іншим установчим документом закладу охорони здоров’я і положенням про спостережну раду.

3. Основними принципами діяльності спостережної ради є:

колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

прозорість діяльності;

неупередженість і рівноправність членів спостережної ради;

незалежність.

Мета діяльності, права та обов’язки

4. Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні центральною районною лікарнею.

5. Спостережна рада:

затверджує план роботи спостережної ради;

розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення лікарнею;

розглядає питання щодо дотримання лікарнею прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування керівництва лікарні на такі скарги;

розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності лікарні;

вносить керівництву лікарні пропозиції з питань діяльності закладу, покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;

бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури лікарні;

подає пропозиції головному лікарю лікарні щодо оптимізації організаційної структури закладу за напрямами його діяльності;

розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю лікарні, здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів;

інформує Попільнянську районну раду про недоліки діяльності такого закладу, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;

подає пропозиції Попільнянській районній раді та головному лікарю лікарні  щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі охорони здоров’я;

з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах районної ради та лікарні, розміщує інформацію про діяльність спостережної ради на інформаційних стендах у лікарні в доступних для пацієнтів місцях.

6. Спостережна рада має право:

на отримання доступу її членів згідно з вимогами законодавства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради на ім’я головного лікаря лікарні;

залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності лікарні з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

Склад спостережної ради

7. До складу спостережної ради входять голова, заступник голови, секретар і члени спостережної ради.

8. Члени спостережної ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову спостережної ради, а також за пропозицією голови — заступника і секретаря спостережної ради.

9. Строк повноважень спостережної ради становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом спостережної ради більше двох строків підряд.

10. Членство у спостережній раді припиняється у разі:

систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин члена спостережної ради на її засіданнях;

надходження мотивованого повідомлення від органу, який делегував члена спостережної ради, за підписом керівника  про відкликання свого представника та припинення його членства у спостережній раді;

неможливості члена спостережної ради брати участь у роботі спостережної ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена спостережної ради недієздатним або обмежено дієздатним;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена спостережної ради;

подання членом спостережної ради відповідної заяви;

смерті члена спостережної ради.

11. У разі припинення членства у спостережній раді представника органу, який делегував члена спостережної ради,  його місце може зайняти інший представник цього органу.

Рішення про включення нового члена до спостережної ради затверджується Попільнянською районною радою.

Організація роботи спостережної ради

12. Спостережну раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

13. Голова спостережної ради:

організовує діяльність спостережної ради;

визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів спостережної ради;

скликає і веде засідання спостережної ради, виносить на розгляд спостережної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення спостережної ради;

підписує листи та інші документи спостережної ради;

представляє спостережну раду у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, районною радою, підприємствами, установами, організаціями;

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради, в межах її повноважень.

У випадку відсутності голови спостережної ради чи неможливості виконання ним своїх обов’язків, обов’язки голови виконує заступник голови спостережної ради, який обирається із членів спостережної ради.

14. Секретар спостережної ради:

готує проект плану роботи спостережної ради з урахуванням пропозицій її членів;

забезпечує подання членам спостережної ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;

веде і зберігає протоколи засідань спостережної ради та іншу документацію;

веде облік присутності членів спостережної ради на її засіданнях;

забезпечує інформування громадськості про діяльність спостережної ради;

здійснює інші повноваження і виконує доручення голови чи заступника голови спостережної ради, пов’язані з організацією її діяльності.

15. Члени спостережної ради мають право:

брати участь у засіданнях спостережної ради;

ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях спостережної ради шляхом внесення їх до порядку денного;

брати участь у розгляді питань спостережною радою та подавати пропозиції до проектів рішень спостережної ради.

16. Члени спостережної ради не мають права перешкоджати діяльності лікарні, здійсненню медичного обслуговування населення.

17. Члени спостережної ради не мають права розголошувати відомості, що становлять лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів спостережної ради. Члени спостережної ради підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації (у довільній формі).

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для виключення члена із складу спостережної ради.

18. Спостережна рада провадить свою діяльність за планами роботи на рік, які формуються на підставі пропозицій її членів.

19. Засідання спостережної ради скликає та проводить її голова, у разі його відсутності — заступник голови.

20. Засідання спостережної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менше двох третин її членів.

21. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, голови районної ради або однієї третини членів спостережної ради.

Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення.

22. Засідання спостережної ради проводяться у відкритому або закритому режимі.

У разі, коли на засіданні спостережної ради розглядаються питання, пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням спостережної ради засідання проводяться у закритому режимі.

23. Рішення спостережної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови спостережної ради.

24. Член спостережної ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член спостережної ради під час голосування має один голос.

25. Розгляд питань, що виносяться на засідання спостережної ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головуючим та секретарем спостережної ради і надсилається усім членам спостережної ради.

Члени спостережної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід’ємною частиною.

26. Рішення спостережної ради доводяться до відома районної ради та головного лікаря лікарні для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційних веб-сайтах районної ради і лікарні з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.

27. Спостережна рада подає районній раді річний звіт про свою роботу. У разі визнання діяльності спостережної ради незадовільною, районна рада приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу спостережної ради.

Члени спостережної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до наступного складу спостережної ради.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                            О.А.Корпан

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень Підготовка до чергової сесії Документи Публічні документи Рішення 21 сесія VII скликання 16.02.2018 399 Про утворення спостережної ради при Попільнянській центральній районній лікарні