Шановні відвідувачі!
Вітаємо  Вас на офіційному веб-сайті Попільнянської районної ради.
Даний сайт було розроблено з метою доступу до публічної інформації про районну раду та її роботу.
Тут ви зможете ознайомитись із структурою ради, її керівництвом, депутатами, а також роботою постійних комісій і сесій, проектами, які виносяться на їх розгляд, прийнятими рішеннями та іншою офіційною і, сподіваємось  корисною для Вас інформацією!

 

Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток до рішення п’ятої сесії районної ради VІ скликання від 12.04.2011

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ району

 1. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, “Про приватизацію державного майна” та нормативно-правових актів щодо відчуження майна і визначає порядок відчуження (продажу, обміну, передачі) майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.

2. Об’єктами передачі, обміну згідно з цим Положенням, можуть бути:

цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі – підприємства);

нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва );

інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (устаткування, прилади, обладнання, транспортні засоби, інші облікові одиниці);

житловий фонд та інші об’єкти соціальної інфраструктури (далі – об’єкти соціальної інфраструктури), які не ввійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі незавершені будівництвом;

акції (частки, паї), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району у майні господарських товариств.

3. Чинність цього Положення щодо відчуження майна шляхом продажу поширюється на майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, яке віднесене до основних засобів (фондів) та перебуває на балансі підприємств, установ, організацій спільної власності на правах господарського відання, оперативного управління, майна спільної власності, наданого в оренду, майна спільної власності, що перебуває на балансі суб’єктів господарювання інших форм власності.

4. Дія цього Положення щодо відчуження майна шляхом продажу не поширюється на :

а) цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти та інше майно, яке підлягає відчуженню шляхом приватизації відповідно до законодавчих актів України з питань приватизації;

б) цілісні майнові комплекси підприємств, їхні структурні підрозділи та інше майно, які є предметом застави, згідно з договором застави і відчуження яких здійснюється з урахуванням вимог, що визначаються Законом України “Про заставу”;

в) майно спільної власності, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами України (майно, на яке звернено стягнення за рішенням суду, господарського суду).

5. Дозвіл на відчуження надається рішенням сесії районної ради.

Термін дії дозволу щодо відчуження майна - 12 місяців з дня прийняття рішення.

6. Відчуження майна шляхом його продажу здійснюється виключно на конкурентних засадах: через біржі, за конкурсом, на аукціонах.

7. Для підготовки питання продажу на розгляд сесії районної ради подаються такі документи:

Звернення підприємства - балансоутримувача майна з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна.

Акт про оцінку вартості основних засобів, які підлягають відчуженню згідно з даними бухгалтерського обліку, за встановленою формою (додаток 1).

Акт про інвентаризацію основних засобів, які підлягають відчуженню (додаток 2).

Звіт про оцінку майна, що містить експертну оцінку об’єкта та містить обґрунтування і висновки експерта про його ринкову вартість.

8. У разі надходження звернення від бюджетних установ та комунальних підприємств про придбання майна спільної власності територіальних громад району, районна рада вправі прийняти рішення щодо продажу майна на неконкурентних засадах (без аукціонів, без конкурсів).

При необхідності підприємство подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

9. Початкова ціна продажу майна визначається підприємством на підставі висновків звіту про оцінку майна.

10. Оцінка майна, яке підлягає відчуженню, проводиться відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних стандартів оцінки майна, які діють на дату її проведення, суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, який має сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості. Термін дії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) не перевищує шести місяців від дати оцінки.

11. Якщо майно, на яке надано дозвіл на відчуження, не реалізовано, а термін дії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) закінчився, то необхідно виконати актуалізацію (уточнення) звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) вартості об’єкта відчуження на нову дату та погодити її в районній раді.

12. Якщо після оголошення початкової ціни продажу покупці не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою ціною, то підприємство має право знизити ціну об’єкта, але не більше як на 10 відсотків. Якщо і після такого зниження об’єкт не продається, то торги припиняються.

13. Отримані внаслідок відчуження майна кошти (за вирахуванням плати за послуги та сплати податків) зараховуються:

за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва – до районного бюджету;

за індивідуально визначене майно – на рахунок підприємства і направляються на інвестиції даного підприємства;

за майно, що перебуває на балансах господарських товариств, але не увійшло до їх статутних фондів, - до районного бюджету.

14. Ініціатива щодо передачі об’єктів права державної та комунальної власності може виходити, відповідно, від органів, уповноважених управляти державним майном, інших самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування.

15. Для розгляду питань безоплатної передачі або обміну майна необхідно подати такі документи:

- обґрунтовану заяву підприємства - балансоутримувача майна з клопотанням про обмін або передачу майна;

16. У разі передачі об’єктів шляхом обміну, додаються акти оцінки вартості об’єкта, затверджені органом, уповноваженим управляти майном і відповідним органом місцевого самоврядування.

17. Передача проводиться разом з відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж та інше), а також документами, що встановлюють право власності на нього, для об’єктів незавершеного будівництва - з проектно-кошторисною документацією.

Разом із житловим фондом передаються вбудовані і прибудовані приміщення, зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також будівлі, призначені для обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, обладнання тощо).

18. Передача або обмін вважаються здійсненими після підписання акта приймання-передачі та затвердження головою районної ради.

19. Акт приймання-передачі складається в 3-х примірниках, один із яких надається районній раді.

20. Підприємства, яким надано дозвіл на відчуження основних засобів, згідно з цим Положенням, зобов’язані у місячний термін повідомити районну раду.

21. Відповідальність за дотримання порядку відчуження майна, відповідно до цього Положення, покладається на керівника підприємства, установи (закладу).

  

Заступник голови ради                                                                                     Г.С. Іванча

Додаток 1
до Положення про порядок відчуження
майна спільної власності територіаль-
них громад району

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства

________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

„____” _____________ 20___

м.п.

 АКТ
про оцінку вартості основних засобів, які підлягають відчуженню
станом на _____________

 

з/п

Назва інвент.

об’єкта

Рік випуску

Номер об`єкта

Кількість кап. ремонтів

Вар-тість кап.

ремон-тів

Балансова (сервісна) вартість

(грн.)

Сума нара-хова-ного зносу (грн.)

Балан-сова (залиш-кова) вартість

(грн.)

інвентарний

заводський

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: _________________________________________________________

 

Відомості про дорогоцінні метали:

(подається у разі їх наявності за кожним інвентарним об’єктом)

 

 

 Головний бухгалтер

підприємства(установи) __________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад району

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства

_________ ________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”_________ 20____

м.п.

АКТ
про інвентаризацію основних засобів, які підлягають відчуженню

____________________________________________________________

(назва об’єкта (підприємства, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

 На підставі наказу (розпорядження) від “_____”_____________ 20___р. № ________

Комісія у складі ______________________________________________________________

 (посади, прізвища та ініціали членів комісії)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------проведено інвентаризацію основних засобів, які підлягають відчуженню і обліковуються на балансовому рахунку № ________, станом на “_____”_______________20____р.

Інвентаризацію розпочато “_____”_________________20_____р.

Інвентаризацію завершено “_____”_______________ 20_____р.

При інвентаризації встановлено таке:

з/п

Назва

об’єкта

Рік

випус

ку

Інвен-

тарний

номер

Завод-

ський

номер

Номер пас-порта

Обліковується за станом на

“___”_________20___р.

При-мітка

Фактично

виявлено

За даними бухгалтер-ського обліку

кіль-

кість

вар-тість

кіль-

кість

вар-

тість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

Усього за актом: а) порядкових номерів ________________________________

(прописом)

б) загальна кількість одиниць, фактично _________________

(прописом)

в) на суму, грн., фактично _____________________________

(прописом)

Голова комісії ___________________ _______________ _____________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії: ___________________ _______________ ____________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Ви тут: Головна Документи Управління майном Комунальне майно Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району